ความเป็นมา
คุณค่าหลักและวัฒนธรรมอิมพีเรียล
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น
Honesty, Integrity and Respect for Others

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ในด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรระบบสองภาษา (English Program)  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก สามารถสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาเป็นสถานศึกษาและเป็นสังคมที่สร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียนในการทำสิ่งที่ดีๆให้กับสังคม โรงเรียนสนับสนุนแนวคิดนอกกรอบ (think outside the box) สนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีความมั่นใจและเป็นพลเมืองของโลกที่มีความสุข

เอกลักษณ์
เป็นแหล่งสนับสนุนและเสริมสร้างคนดี คนเก่งและคนที่มีความสุขของประเทศชาติ

อัตลักษณ์ของผู้เรียนอิมพีเรียล
นักเรียนมีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางดนตรี มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม และรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น

เกี่ยวกับโรงเรียน
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา มี 2 สาขา คือ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จังหวัดพิจิตรและโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณูโลก สองภาษา จังหวัดพิษณูโลก เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สำหรับนักเรียนอยู่ประจำและไป-กลับ เปิดสอนหลักสูตร ENGLISH PROGRAM ในระบบสองภาษา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอิมพีเรียลมีเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด รมรื่น ไม่แออัด มีประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับบุตรหลานของคุณ

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนบุคคล มุ่งเน้นในความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีความพากเพียรในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีของสังคม อีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมประเทศและสังคมโลก

mg8039.jpg

สาส์นจากผู้บริหารโรงเรียน

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน

          ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา (IPBS) เราเป็นโรงเรียนในระบบสองภาษา (Bilingual Program) จุดเด่นของเรา คือเอกลักษณ์ในการจัดการการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีความสุข ฉลาดรอบด้าน และมีทักษะรอบตัว ให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ดิฉันตระหนักเสมอว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้สมกับการที่ทุกท่านวางใจส่งมอบบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลในรั้วอิมพีเรียล
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ได้จัดกิจกรรมและโครงการจำนวนมากเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมาโดยตลอด ผลงานต่างๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอิมพีเรียลเป็นอย่างมาก ลูกศิษย์ขสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้เป็นอย่างดี
          ดิฉันขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองในทุกๆ ด้าน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งเสริมและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
          ดิฉันมีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญทุกท่านและทุกครอบครัวเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อพบปะและร่วมจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาด้วยกันกับเราค่ะ

                                                                                                          นางสาวชื่นชม เทพรักษ์
                                                                                                                    (ครูแตง)                                

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png