mg8039.jpg

สาส์นจากผู้บริหารโรงเรียน

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน

          ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา (IPBS) เราเป็นโรงเรียนในระบบสองภาษา (Bilingual Program) จุดเด่นของเรา คือเอกลักษณ์ในการจัดการการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีความสุข ฉลาดรอบด้าน และมีทักษะรอบตัว ให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ดิฉันตระหนักเสมอว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้สมกับการที่ทุกท่านวางใจส่งมอบบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลในรั้วอิมพีเรียล
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ได้จัดกิจกรรมและโครงการจำนวนมากเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมาโดยตลอด ผลงานต่างๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอิมพีเรียลเป็นอย่างมาก ลูกศิษย์ขสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้เป็นอย่างดี
          ดิฉันขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองในทุกๆ ด้าน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งเสริมและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
          ดิฉันมีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญทุกท่านและทุกครอบครัวเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อพบปะและร่วมจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาด้วยกันกับเราค่ะ

                                                                                                          นางสาวชื่นชม เทพรักษ์
                                                                                                                    (ครูแตง)                                

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png