ระดับอนุบาลศึกษา (IPBS Kindergarten Program)

ระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา (IPBS) คัดสรรเฉพาะหลักสูตรคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล (International Standard & Benchmarking) ในจัดการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) โดยแบ่งชั้นเรียนเป็น 4 ระดับ คือ

PK ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2-3 ปี

K1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3-4 ปี

K2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4-5 ปี

K3 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5-6 ปี

แนวคิดหลักในการจัดการเรียนรู้

k_1.jpg

 

k_2.jpg

 

k_3.jpg

 

k_4.jpg

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก    เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก    ธรรมชาติรอบตัวเด็ก    โลกของเด็ก (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก)
 เด็กรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตาของคน รู้จักอวัยวะต่างๆ และวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี สามารถใช้ความสามารถของตนเอง และสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ   เด็กได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิด และมีปฏิบัติสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน รับรู้ถึงการผูกพัน พึ่งพา และแอื้ออาทรต่อกัน ส่งเสริมค่านิยมต่ออาชีพ และทำงานสุจริต กตัญญูและเห็นคุณค่าของผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม    เด็กได้รู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รวมทั้งความเปลี่ยนของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ รู้จักสังเกต มีความไวต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   เด็กจะได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก รู้จักจัดการกับเวลา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน และมีความสุขกับการใช้จินตนาการ สามารถควบคุมกำกับตนเองต่อสิ่งที่ยั่วยุ อดออม ประหยัด และมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ  

การเรียนการสอนระดับอนุบาลที่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เริ่มต้นจากการสร้างความรู้สึกที่อบอุ่นไว้วางใจและความเป็นมิตร โดยผ่านกระบวนการซึมซับการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ การใช้ชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสร้างความสุข ความเบิก บาน ความมั่นคงในจิตใจให้พร้อมที่จะรองรับการเรียนรู้และสร้างพื้นฐานนิสัยที่ดีงามตั้งแต่เยาว์วัย

 

pink.jpg

blue.jpg

 
 อนุบาล  ประถมศึกษา

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

k_pie_1.png

1. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น/เชิงรุก (Active Learning)

  • การเรียนรู้ผ่านการลงมาปฏิบัติ (Learning by doing)
  • การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning through activity)
  • การเรียนรูผ่านการเล่น (Learning through playing)

2. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning

3. การเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning)

เราส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นหลักเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในเด็กเป็นรายบุคคล ผ่านกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมดนตรี (Music) กิจกรรม (Sensory) กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ (Motion) กิจกรรมทำอาหาร (Cooking) กิจกรรมการออกกำลังกาย (Gym) กิจกรรมเกมส์การศึกษา (Education Games) กิจกรรมศิลปะ (Art & Craft) กิจกรรมจินตคณิต (Arithmetic) เป็นต้น รวมไปถึงการเรียนรู้ที่อาศัยการบ่มเพาะและซึมซับผ่านกิจวัตรประจำวันที่สร้างให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการทดลอง ปฏิบัติจริงก่อให้เกิดความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งและบุคคลต่างๆ รอบตัวได้ดี

มาตรฐานโรงเรียน - ด้านผู้เรียนระดับอนุบาล

k_pie_2.png

มีพัฒนาการด้านร่างกาย

น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ

 มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ร่างเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

 มีพัฒนาการด้านสังคม

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์, ซื่อสัตรย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน, เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้, มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มีพัฒนาด้านร่างกายและองค์รวม

มาตรฐานของโรงเรียน คือ การพัฒนาเต็มให้เต็มตามศักยภาพแห่งช่วงวัย น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงและอุบัติเหตุ เพื่อพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในโลกแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างมีความสุข

มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

มาตรฐานของโรงเรียน คือ การคำนึงถึงธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ชื่นชอบในดนตรี สนุกกับการเคลื่อนไหว และรักในธรรมชาติ

มีพัฒนาการด้านสังคม

มาตรฐานของโรงเรียน คือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

มีพัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานของโรงเรียน คือ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทำ และการได้สัมผัสจับต้องของจริง สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานโรงเรียน – สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการจัดประสบการณ์ในระดับอนุบาล

การรู้จักตนเอง สังคม และอารมณ์

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะรู้จัก และเข้าใจตนเอง รู้ขีดความสามารถ และช่วยเหลือตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับวัย ขณะเดียวกันก็ต้องจัดประสบการณ์ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนให้ยอมรับ กติกาข้อตกลงมีทักษะในการทำกิจกรรมกลุ่ม สามารถทำ กิจกรรมและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

การสื่อสารและภาษา

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และใช้ภาษา ผ่านคุณครูต่างประเทศ Native English Speaker เพื่อสื่อความหมายได้ตรงตามต้องการไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด หรือภาษาท่าทาง เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเกิดทัศนคติ ที่ดีต่อการอ่าน การเขียนฝึกมารยาทที่ดีในการสื่อสารและ การแสดงออกรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการ เล่นเกมและลงมือทำกิจกรรมที่คุ้นเคยกับตัวเลขสัญลักษณ์ และการคิดคำนวณ จัดบรรยากาศและมุมประสบการณ์ที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ฝึกการคิดคำนวณเกี่ยวกับ จำนวนและตัวเลขในชีวิตประจำวัน ทำให้คณิตศาสตร์กลายเป็นเกมที่สนุกสนานและท้าทาย

ความรู้รอบตัว

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ รอบตัวทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก สังคมธรรมชาติและ สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนมีความ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และหาคำตอบในสิ่งที่สนใจจัดให้เด็ก เกิดกระบวนการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยว และกลุ่มเด็กนักเรียนได้รับโอกาสในการนำเสนอการเรียนรู้ ของตนต่อบุคคลอื่น

การพัฒนาด้านร่างกาย

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนทักษะการใช้ ร่างกายทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ในการทำกิจกรรม ที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ สร้างทักษะในการใช้มือกับตา ให้ประสานสัมพันธ์กัน ให้ความรู้และทักษะในการใช้ร่างกาย อย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและปลูกฝังให้เด็กรักการ ออกกำลังกาย

ความคิดสร้างสรรค์

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดเพื่อ ปลูกฝังพื้นฐานให้เป็นผู้ที่คิดและตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผล โดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะในการคิดให้คิดได้อย่างคล่องแคล่ว คิดได้หลายแง่มุม นำไปสู่ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ด้วยการใช้คำถามปลายเปิด ที่เปิดโอกาส ให้เด็กคิดอย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบาย ได้พูดคุยถึงรายละเอียดของสิ่งต่างๆ เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อ ทดสอบความคิดของตนและนำเสนอผลงาน ได้เล่นและทำกิจกรรมที่เด็กได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองรวมถึงการฝึก แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

โครงการและกิจกรรมการแสดงออก

เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการลงมือทำและเป็นผู้นำในโครงการที่ตนเองได้รับหมอบหมาย

กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวัน เตรียมอนุบาล
 เวลา กิจกรรม
07.15-07.55 น.  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
08.00-08.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
08.50-09.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง / สำรวจธรรมชาติ
09.30-09.50 น. อาหารว่างเช้า
09.50-10.30 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
10.30-11.10 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
11.10-12.00 น. อาหารกลางวัน
12.20-14.15 น. พักผ่อน
14.15-14.45 น. กิจกรรมสำรวจตนเอง
14.45-15.00 น. อาหารว่างบ่าย
15.00 น. กลับบ้าน
กิจวัตรประจำวัน อนุบาล 1
 เวลา กิจกรรม
07.15-07.55 น.  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
08.00-08.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
08.50-09.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
09.30-10.00 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
10.00-10.20 น. อาหารว่างเช้า
10.20-10.50 น. ภาษาอังกฤษ
10.50-11.20 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
11.20-12.10 น. อาหารกลางวัน
12.10-14.15 น. พักผ่อน
14.15-14.45 น. กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
14.45-15.00 น. อาหารว่างบ่าย
15.00 น. กลับบ้าน
กิจวัตรประจำวัน อนุบาล 2
 เวลา กิจกรรม
07.15-07.55 น.  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
08.00-08.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
08.50-09.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
09.30-10.15 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
10.15-10.30 น. อาหารว่างเช้า
10.30-11.15 น. Play room
11.15-12.00 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
12.00-12.50 น. อาหารกลางวัน
12.50-14.20 น. พักผ่อน
14.20-14.45 น. กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
14.45-15.00 น. อาหารว่างบ่าย
15.00 น. กลับบ้าน
กิจวัตรประจำวัน อนุบาล 3
 เวลา กิจกรรม
07.15-07.55 น.  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
08.00-08.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
08.50-09.30 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
09.30-10.15 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
10.15-10.30 น. อาหารว่างเช้า
10.30-11.15 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
11.15-12.00 น. ศิลปะ
12.00-12.50 น. อาหารกลางวัน
12.50-13.35 น. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
13.35-14.20 น. ห้องสมุด
14.20-14.50 น. กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
14.50-15.00 น. อาหารว่างบ่าย
15.00 น. กลับบ้าน

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png