การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา เริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างวิถีการดำเนินชีวิตที่สนุกสนาน และวิถีปฏิบัติตนในแต่ละวันของผู้เรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อสร้างความมั่นคงในจิตใจ สร้างวินัยพื้นฐานและปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษาส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะต่างๆ ที่สำคัญเพื่อพัฒนาความรู้อย่างรอบด้าน ผ่านการเรียนรู้ในระบบ (Language Immersion Methodology) ที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบเฉพาะของทางโรงเรียน โดยเป็นการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์รวมไปถึงการพัฒนาการรับรู้ทางวิชาการที่ครอบคลุมตามหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คำนึงถึงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยนิสัยรักการพูด อ่าน เขียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการฝึกฝนด้านวิชาการโดยใช้ทักษะต่างๆ อาศัยเนื้อหาสาระของกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นแกนหลัก

ผู้เรียนในช่วงชั้นประถมจะได้รับการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เกิดอุปนิสัยรักการเรียนรู้ ดูแลตัวเองเป็น มีวินัย และมีความเพียรพยายามทำงานให้สำเร็จ พร้อมไปกับการค้นหาความชอบ ความถนัด และการได้แสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ที่มีอยู่ในตน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทำงานและวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน ภายใต้บรรยากาศการให้กำลังใจของเพื่อนๆ คุณครู ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png