IPBS เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผู้เรียน

นักเรียนอยู่ประจำโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา (IPBS) จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกจะได้รับการดูแลอย่างจากคุณครูผู้ดูแลฝ่ายนักเรียนอยู่ประจำเพื่อช่วยฝึกฝนนักเรียนในการพัฒนาด้านทักษะชีวิต ด้านวิชาการ และความมีวินัยในตนเอง นักเรียนทุกคนจะได้การดูแลเป็นอย่างดีเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ในรอบด้าน มีความกระตือรือร้น และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่น

โปรแกรมนักเรียนอยู่ประจำรับนักเรียนอยู่ประจำไม่เกิน 20 คนต่อปีการศึกษา นักเรียนจะอยู่พักที่โรงเรียนในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและจะได้รับการดูแลในด้านวิชาการ ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัย มีประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีครูไทยและครูชาวต่างประเทศคอยให้การดูแลเรื่องการบ้าน การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การรับประทานอาหาร สุขอนามัย เป็นต้น

ระเบียบการสำหรับโปรแกรมนักเรียนอยู่ประจำ (Boarding Student Program) ตารางภารกิจประจำวัน การมารับ-ส่งนักเรียน และค่าธรรมเนียม ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข้อมูลสมัครเรียน (IPBS Admission Procedures)

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา และโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ENGLISH PROGRAM (EP) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นป. 6 รับสมัครนักเรียนชาย-หญิงที่อยู่ประจำและไป-กลับ

การเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นอนุบาลศึกษา (นับอายุ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม)

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล       เป็นนักเรียนที่อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1        เป็นนักเรียนที่อายุครบ 3 ปี บริบูรณ์

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2         เป็นนักเรียนที่อายุครบ 4 ปี บริบูรณ์

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3        เป็นนักเรียนที่อายุครบ 5 ปี บริบูรณ์

ระดับชั้นประถมศึกษา (นับอายุ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ หรือกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

วิธีการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าเยียมชมโรงเรียน (Campus Tour)

ผู้ปกครองติดต่อนัดเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่ 085 485 1371, แคมปัสพิจิตร 056-612-991 แคมปัสพิษณุโลก 055-336-244

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นใบสมัคร (Application Package)

ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครเข้าเรียนได้ด้วยตัวเองหรือส่งทาง Email ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เอกสารสมัครเรียน หลักฐานต่างๆ สามารถยื่นได้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบเข้าเรียนตามระดับชั้น (Assessment Test)

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (Pre-K and Kindergarten 1) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีดังต่อไปนี้

       - ความสนใจและการมีส่วนรวมในการทำกิจกรรม

       - การช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น

       - การพัฒนาด้านภาษา

       - สังเกตพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ของเด็กตามวัยที่เหมาะสม

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 (Kindergarten 2-3) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีดังต่อไปนี้

       - ทักษะพื้นฐานใน 3 ด้าน (ด้านทักษะคำนวณ ด้านภาษา และเชาว์ปัญญา)

-   ความสนใจและการมีส่วนรวมในการทำกิจกรรม

        -   การพัฒนาด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor skills) และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor skills)

       -   สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง บิดา-มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (Primary 1-6) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีดังต่อไปนี้

     -   ทักษะพื้นฐานความรู้ 3 วิชาหลัก (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์)

     -   ความรู้และการเข้าใจ Phonics (เสียงและตัวอักษร)

     -   การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และระดับความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน การเขียน และการพูด

     -   สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง บิดา-มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด

ขั้นตอนที่ 4 การประกาศผลทดสอบและการสัมภาษณ์

-   ผลทดสอบของนักเรียนจะแจ้งกับผู้ปกครอง นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสามารถลงทะเบียนตามชั้นเรียนได้ต่อไป

-   ในกรณีที่ชั้นเรียนเต็ม ชื่อนักเรียนจะอยู่ในบัญชีรอเรียก (Waiting List) เพื่อรอรับการลงทะเบียนชั้นเรียนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 การลงทะเบียนเรียน

-   ผู้ปกครองเลือกซื้อชุดนักเรียนได้ที่โรงเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และรับใบเสร็จรับเงิน

-   สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์อยู่ประจำ ผู้ปกครองสามารถขอรับระเบียบการได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

ชำระเป็นเงินสด/เช็คเงินสด/บัตรเครดิต (Fee apply) กับเจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียนหรือโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์
สาขา พิจิตร พิษณุโลก
ชื่อบัญชี: นางสาวชื่นชม เทพรักษ์ นางสาวชื่นชม เทพรักษ์
เลขที่บัญชี: 650-2-13242-2 407-1-23245-6

สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่ง Email สำเนาการโอนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รงเรียโรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา ENGLISH PROGRAM                          โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ENGLISH PROGRAM  

51/9  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง                                                              99/99 หมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล

จังหวัดพิจิตร 66000                                                                        อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

        โทรศัพท์: +66 56 612 991, +66 85 485 1371                               โทรศัพท์: +66 55 366 244, +66 85 485 1371

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png