โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตร English Program ทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะทุ่มเทเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีศักยภาพทักษะในรอบด้าน และสนุกกับการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โรงเรียนเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งๆ ดังต่อไปนี้

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- รักงานด้านการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตวิทยาสำหรับเด็กเล็ก
- ถ้ามีประสบการณ์งานสอนหรือใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ครูสอนวิชาภาษาไทย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษศาสตร์ ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสอนทักษะภาษา วรรณคดี ประพันธ์ ฉันทลักษณ์ โคลง กาพย์ กลอน ได้ 
- รักงานด้านการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตวิทยาสำหรับเด็กเล็ก
- ถ้ามีประสบการณ์งานสอนหรือใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักงานด้านการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตวิทยาสำหรับเด็กเล็ก
- ถ้ามีประสบการณ์งานสอนหรือใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ครูปฐมวัย ครูอนุบาล
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักงานด้านการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตวิทยาสำหรับเด็กเล็ก
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Word, MS Excel)
- ถ้ามีประสบการณ์งานสอน การเชียนแผนหรือใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เลขานุการผู้อำนวยการ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรับผิดชอบสูง มีบุคคลิกภาพที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Word, MS Excel, Photoshop)

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน (CV) พร้อมส่งหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาได้ที่งานทรัพยากรบุคคลตามที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

51/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056 612 991, 085 485 1371
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก

สองภาษา 99/99 หมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055 336 244, 085 485 1371

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png