IPBS เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผู้เรียน

นักเรียนอยู่ประจำโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา (IPBS) จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกจะได้รับการดูแลอย่างจากคุณครูผู้ดูแลฝ่ายนักเรียนอยู่ประจำเพื่อช่วยฝึกฝนนักเรียนในการพัฒนาด้านทักษะชีวิต ด้านวิชาการ และความมีวินัยในตนเอง นักเรียนทุกคนจะได้การดูแลเป็นอย่างดีเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ในรอบด้าน มีความกระตือรือร้น และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่น

โปรแกรมนักเรียนอยู่ประจำรับนักเรียนอยู่ประจำไม่เกิน 20 คนต่อปีการศึกษา นักเรียนจะอยู่พักที่โรงเรียนในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและจะได้รับการดูแลในด้านวิชาการ ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัย มีประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีครูไทยและครูชาวต่างประเทศคอยให้การดูแลเรื่องการบ้าน การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การรับประทานอาหาร สุขอนามัย เป็นต้น

ระเบียบการสำหรับโปรแกรมนักเรียนอยู่ประจำ (Boarding Student Program) ตารางภารกิจประจำวัน การมารับ-ส่งนักเรียน และค่าธรรมเนียม ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ribbon-b.png

Menu

otherlogo.png