โรงเรียนประจำและไปกลับ  หลักสูตรระบบสองภาษาชั้นนำ
สำหรับนักเรียน ชายหญิง อายุ 2-12 ปี ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา