วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ และมอบทักษะการใช้ชีวิตนอกเหนือจากวิชาในห้องเรียน เราพัฒนาผู้เรียนให้ค้นหาคุณค่าในตนเอง มีความเมตตา และมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เราเชื่อว่านั่นคืออัตลักษณ์ที่สามารถนำบุตรหลานของท่านให้ส่องสว่างมีความสำเร็จและไปได้ไกลมากกว่าในอนาคต

พันธกิจของโรงเรียน (Mission)

คุณค่าหลักของสังคมอิมพีเรียล (Core Value)

ทุกสิ่งที่เราลงมือทำตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความสุข มีจิตใจเมตตา และความมีปัญญา พื้นฐานคุณค่าเหล่านี้จะอยู่ในทุกปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆ ทุกคน และเป็นสิ่งที่เราเน้นในทุกการสนทนากับเด็กๆ เมื่อต้องจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ ความล้มเหลว ความขัดแย้ง หรืออารมณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กอิมพีเรียลของเราทุกคนไปโรงเรียนในทุกๆ วัน เริ่มวันใหม่ด้วยรอยยิ้มและการยกมือไหว้ และจบวันด้วยคำว่าขอบคุณกับสิ่งดีๆ ที่คุณครูได้สอนชี้แนะให้

เพื่อให้เราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักของสังคม เราเชื่อว่ามี 4 เสาหลักภายใต้นโยบายที่มีส่วนช่วยทำให้สิ่งเหล่าเกิดขึ้นได้ คือ

1. ประสบการณ์แห่งความสุข (Delighting Experiences)
2. วิชาการและภาษา (Language and Academics)
3. กิจกรรมเสริมทักษะ (Co-Curricular Activities)
4. ระบบการดูแลใส่ใจนักเรียน (Pastoral Care)

หน้าถัดไป

ทีมบริหารระดับสูง