คุณย่าฐานา ธรรมคุณ และน้องเปา

ได้เรียนสองภาษา ภาษาอังกฤษได้เรียนกับเจ้าของภาษา มีความหลากหลายทางวิชาการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ว่ายน้ำ กีฬาเทควันโด ดนตรี เป็นต้น ปิดภาคเรียนมีกิจกรรมแคมป์ต่างๆ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ผู้บริหารสนใจพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการเรียนการสอน