คุณแม่ปาณิสรา น้องยูจิน, น้องณิริล

อันดับแรกดเลยมาจากคำบอกเล่าของผู้ปกครองที่ลูกเรียนโรงเรียนนี้อยู่แล้วคือ นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ การเรียนการสอนเป็นหลักสูตร 2 ภาษาที่เน้นวิชาการ ห้องเรียนสะอาดมาก กว้างขวาง อุปกรณ์พร้อมกับการจัดการเรียนการสอน